Carbomat
Sustrato ecológico

Nuestro sustrato orgánico CARBOMAT es ideal para el cultivo en suelo y sin suelo de todas las especies de plantas. Consisten en fracciones debidamente trituradas, seleccionadas y purificadas de lignito blando. De esta manera, logramos condiciones óptimas de agua y aire para las especies de plantas individuales. El lignito, como fuente rica en leonarditas -sustancias húmicas (ácidos húmicos, húmicos y sus sales), carbón activo orgánico, desempeña un papel importante en el mantenimiento de la fertilidad del suelo y en el suministro a las plantas de compuestos minerales de origen orgánico. También influye positivamente en la mejora de las propiedades físicas, fisicoquímicas y biológicas de los suelos.

más

Por qué el lignito?

El lignito tiene un efecto positivo en el crecimiento, el desarrollo, el rendimiento y la salud de los cultivos. Además, tiene un impacto directo e indirecto en el medio ambiente del suelo y la vida biológica que allí se desarrolla. Por lo tanto, en la era del deterioro significativo de la calidad de los suelos y su baja fertilidad en Polonia, el uso del potencial del lignito como “materia prima fertilizante” es una cuestión clave en el contexto del cultivo de las plantas y las condiciones del suelo. Además, el lignito se puede utilizar con éxito para la recuperación de suelos contaminados con metales pesados, por ejemplo, en las zonas urbanas, y la mejora de las propiedades de estos suelos crearía nuevas oportunidades para plantar vegetación urbana.

Dónde usarás CARBOMAT?

Actualmente, el lignito está experimentando un verdadero renacimiento en el contexto de la fertilización del suelo y la preparación de los sustratos originales. Su uso es universal debido a la materia orgánica condensada, forma suelta con la fracción deseada, esterilidad, porosidad y durabilidad de la estructura microbiológica. Se puede utilizar con éxito como sustrato de cultivo autónomo, tanto en cultivos sin suelo como sin suelo, pero también como componente del sustrato, por ejemplo, con perlita, turba, coco e incluso arena. El lignito está ganando cada vez más reconocimiento y es un apreciado sustrato ecológico, biodegradable con las propiedades de un fertilizante orgánico. Triturado en la forma de gránulos, fertiliza perfectamente el entorno de las raíces, y gracias a su estructura suelta y porosa, permite que las raíces penetren por completo en el espacio vital y la disponibilidad de oxígeno del aire.

Tipos de productos
disponibles y versiones de embalaje

Capacidades disponibles

 

 

Las características y las propiedades de lignito como:

 • Podłoże po odpowiednim przygotowaniu (właściwe pH i optymalny dobór składników pokarmowych) przydatne do uprawy w zasadzie wszystkich gatunków roślin uprawianych metodami konwencjonalnymi i kontenerowymi
 • Węgiel brunatny wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co więcej optymalizuje odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na nawozy mineralne nawet o 30%
 • Podłoże standardowe o lekko kwaśnym odczynie w granicach 4 – 4,5
 • Przy odpowiednim rozdrobnieniu (uziarnieniu) posiada doskonałe właściwości fizyczne, zapewniające optymalne warunki wodno-powietrzne i w konsekwencji prawidłowy rozwój generatywny
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Podłoże bardzo trwałe dzięki spolimeryzowanej strukturze węgla brunatnego oraz skondensowanej substancji organicznej, całkowity rozkład podłoża następuje po okresie około 20 lat
 • Jedyne organiczne podłoże, w którym w początkowym okresie uprawy nie występuje biologiczna sorpcja azotu
 • Węgiel brunatny ma najwyższą zawartość substancji organicznej ze wszystkich dostępnych nośników substancji organicznej, jak obornik czy kompost
 • Niskie zasolenie i ustabilizowany skład chemiczny decydują, że jest podłożem łatwo sterowalnym
 • Będąc w 100% ekologiczne zachowuje kluczowe właściwości pozostałych podłoży inertnych (jak zmiana w pH i EC podczas upraw, metody upraw itp.), poza tym jest podłożem przystępnym i nietrudnym w obsłudze
 • Po zakończeniu uprawy konterenowej, podłoże może być ponownie wykorzystane w kolejnych uprawach bądź jako naturalny nawóz – na przykład do roślin ozdobnych lub do poprawy właściwości gleb
 • Brak problemów z zagospodarowaniem po skończonej uprawie w przypadku upraw szklarniowych
 • Jedyne podłoże aktywowane kwasami humusowymi i huminowymi otrzymywanymi z leonardytów
 • Kwasy huminowe oraz węgiel organiczny zawarte w podłożu ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego, która umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody)
 • W przypadku upraw szklarniowych lub tunelowych w systemie rynnowym podłoże może być wykorzystane wielokrotnie bez ryzyka pojawienia się patogenów czy szkodników
 • Węgiel brunatny wpływa korzystnie na smak, trwałość i strukturę produktów rolnych
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Substancja organiczna w węglu brunatnym jest bogata w makro- i mikroelementy, takie jak: wapń, magnez, żelazo, siarka, cynk, miedź, mangan, molibden i bor itd.
 • Zastosowanie węgla brunatnego pozwala ograniczyć negatywne skutki wapnowania na wzrost i plonowanie roślin, uprawianych na glebach zawierających metale ciężkie
 • Kwasy huminowe ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody), ponadto skutecznie pochłania dwutlenek węgla i amoniak
 • Rozdrobniony węgiel brunatny najskuteczniej wpływa na gleby piaszczyste, silnie zakwaszone oraz zawierające składniki toksyczne.
 • Materia organiczna z węgla brunatnego zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny, tj. makro- i mikroelementów (zwłaszcza potasu, miedzi, manganu, żelaza, sodu). W ten sposób ogranicza również ich wymywanie do głębszych warstw gleby i wód gruntowych
 • Dzięki właściwościom buforowym, węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby, utrzymuje jej wysokie pH, a dzięki temu, że zawiera substancję organiczną wolno ulegającą mineralizacji, może przyczyniać się do ograniczania pobierania przez rośliny metali ciężkich, aż do ich późniejszego rozkładu przez mikroorganizmy
 • Zastosowanie węgla brunatnego jest polecane przede wszystkim na glebach: o niskiej zawartości próchnicy, podatnych na degradację, zdegradowanych oraz na gruntach wymagających rekultywacji (w celu przywrócenia ich funkcji biologicznej)
 • Ze względu na powolną mineralizację substancji organicznej z węgla brunatnego, pole jednokrotnie nawożone nawozem z węgla brunatnego nie musi być zasilane nawozem organicznym nawet przez kilkanaście najbliższych lat

Recomendaciones del uso

Selecciona la sección que te interese

Fertilización del suelo
Cultivos de invernadero
Cultivos de pasatiempo
Plantas ornamentales
Bayas
Huertos
Ir arriba
El Suelo
 • Después de una preparación adecuada (pH adecuado y selección óptima de nutrientes), el sustrato es adecuado para el cultivo de prácticamente todas las especies de plantas cultivadas con métodos convencionales y contenedores
 • El lignito afecta sucesivamente a la calidad y cantidad de los cultivos (un aumento de hasta un 20%), lo que también optimiza la nutrición de las plantas, lo que conlleva la posibilidad de reducir el gasto en fertilizantes minerales hasta en un 30%
 • Medio estándar con un pH ligeramente ácido en el rango de 4 – 4,5
 • Con una adecuada fragmentación (tamaño de grano), posee excelentes propiedades físicas, asegurando óptimas condiciones de agua y aire y, en consecuencia, un adecuado desarrollo generativo
 • El lignito está libre de patógenos y no contiene sustancias nocivas para las plantas
 • Un sustrato muy duradero debido a la estructura polimerizada del lignito y la materia orgánica condensada, la descomposición completa del sustrato se produce después de unos 20 años.
 • El único sustrato orgánico en el que no hay absorción biológica de nitrógeno en el período de cultivo inicial.
 • El lignito tiene el contenido más alto de materia orgánica de todos los portadores de materia orgánica disponibles, como el estiércol o el abono.
 • La baja salinidad y la composición química estabilizada lo convierten en un sustrato fácilmente controlable.
 • Al ser 100% orgánico, mantiene las propiedades clave de otros sustratos inertes (como el cambio de pH y CE durante el cultivo, los métodos de cultivo, etc.), Además, es un sustrato accesible y fácil de manejar.
 • Una vez finalizado el cultivo en el campo, el sustrato se puede reutilizar para cultivos posteriores o como fertilizante natural, por ejemplo, para plantas ornamentales o para mejorar las propiedades del suelo.
 • Sin problemas con la gestión post-cultivo en el caso de cultivos de invernadero.
 • El único sustrato activado con ácidos húmicos y húmicos obtenidos de leonarditas.
 • Los ácidos húmicos y el carbono orgánico contenidos en el sustrato facilitan la nutrición adecuada de las plantas y el desarrollo de los microorganismos beneficiosos para el suelo.
 • La estructura porosa del lignito, que permite a la reducción del consumo del agua (ayuda invaluable en condiciones de escasez de agua).
 • En el caso de cultivos de invernadero o túnel en un sistema de canalones, el sustrato se puede utilizar muchas veces sin riesgo de patógenos o plagas.
 • El lignito tiene un efecto positivo sobre el sabor, la durabilidad y la estructura de los productos agrícolas.
La medida de apoyo para las cualidades del suelo:
 • El lignito está libre de patógenos y no contiene sustancias nocivas para las plantas.
 • La sustancia orgánica del lignito es rica en macro y microelementos como; calcio, magnesio, hierro, azufre, zinc, cobre, manganeso, molibdeno y boro, etc.
 • El uso del lignito reduce los efectos negativos del encalado en el crecimiento y el rendimiento de las plantas que crecen en suelos que contienen metales pesados.
 • Los ácidos húmicos facilitan la nutrición adecuada de las plantas y el desarrollo de microorganismos beneficiosos para el suelo.
 • La estructura porosa del lignito permite reducir el consumo del agua (ayuda inestimable en condiciones de escasez del agua), además, absorbe eficazmente el dióxido de carbono y el amoníaco.
 • El lignito triturado afecta con mayor eficacia los suelos arenosos, muy ácidos y tóxicos.
 • La materia orgánica del lignito aumenta la tasa de utilización de nutrientes de las plantas, es decir, macro y micronutrientes (especialmente potasio, cobre, manganeso, hierro, sodio). De esta manera, también limita su lixiviación a las capas más profundas de suelo y agua subterránea.
 • Gracias a sus propiedades de amortiguador, el lignito mejora y estabiliza el pH del suelo, mantiene su pH alto, y debido a que contiene una sustancia orgánica que se mineraliza lentamente, puede contribuir a limitar la absorción de metales pesados ​​por las plantas, hasta su posterior descomposición por microorganismos.
 • El uso de lignito se recomienda principalmente en suelos: bajos en humus, susceptibles a la degradación, degradados y en terrenos que requieren recuperación (para restaurar su función biológica).
 • Debido a la lenta mineralización de la materia orgánica del lignito, el campo, una vez fertilizado con fertilizante de lignito, no tiene que ser alimentado con fertilizante orgánico hasta una docena de próximos años.