Carbomat
Økologisk vækstmedium

Vores økologiske CARBOMAT vækstmedium er perfekt velegnet til dyrkning af alle plantearter i og uden jord. Det er baseret på er baseret på særligt fragmenterede, omhyggeligt udvalgte og rensede fraktioner af blødt brunkul – lignit. På denne måde opnås optimale vand- og luftforhold for de enkelte planter. Brunkul, værende en rig kilde til leonardit – humusstoffer (humussyrer, huminsyrer og salte heraf), organisk kul, aktivt kul, spiller en vigtig rolle med at bevare jordbundens frugtbarhed og forsyne planter med mineralforbindelser af organiske oprindelse. Endvidere medvirker det til forbedring af jordens fysiske, fysiskkemiske og biologiske egenskaber.

flere oplysninger

Hvorfor brunkul?

Brunkul har en positiv indvirkning på afgrødernes vækst, udvikling, sundhedstilstand og udbytte. Endvidere udøver det en direkte og indirekte indflydelse på jordmiljøet og de biologiske processer, der forløber heri. Derfor er udnyttelse af potentialet i brunkul som „en råvare til gødskning” et afgørende element for så vidt angår dyrkning af planter og jordens tilstand, da kvaliteten og frugtbarheden af jorden i Polen er blevet væsentligt forværret. Endvidere kan brunkul anvendes med gode resultater til genoprettelse af jordbunden, som er forurenet med tungmetaller, f.eks. i et byområder, og forbedring af egenskaberne heraf ville åbne nye mulighed for etablering af grønne områder.

Hvor kan jeg anvende Carbomat?

I øjeblikket oplever brunkul en ægte renæssance i betragtning af jordforbedring og udvikling af originale substrater. Det finder alsidig anvendelse på grund af kondenseret organiske materiale, pulverform med ønskelig fraktion, sterilitet, porøsitet og holdbar mikrobiologisk struktur. Det kan anvendes som et selvstændigt vækstmedium til dyrkning af planter både uden jord og i jord, men også som en bestanddel i et substrat i kombination m. f.eks. perlit, tørv, kokos, og selv sand. Brunkul anerkendes i højere og højere grad som et økologisk biologisk nedbrydeligt vækstmedium med samme egenskaber som organisk gødning. Granulatformen gør, at rodmiljøet forbedres effektivt, og den løse struktur og porøsitet medvirker til, at rødderne kan penetrere levestedet og optage ilt fra luften fuldt ud.

Tilgængelige produkttyper
og emballageformer

Tilgængelige kapaciteter

Specifikationer og egenskaberaf brunkul som:

Anbefalet anvendelse

Vælg den sektion, der interesserer dig

Generel forbedring af jordbundens egenskaber
Drivhusafgrøder
Hobbyafgrøder
Prydplanter
Bær
Plantager
Indkøbskurv
Scroll to Top
Et vækstmedium
 • Efter passende forberedelse (passende pH-værdi og valg af optimale næringsstoffer) er vækstmediet i princippet egnet til dyrkning af alle landbrugsplantearter efter konventionelle metoder og efter containermetoden.
 • Brunkul påvirker efterhånden udbyttets kvalitet og størrelse positivt (væksten kan øges med op til 20%). Endvidere optimerer det næring af planter, hvilket gør det muligt at reducere omkostningerne til mineralske gødninger med op til 30%.
 • Et standardvækstmedium med en svagt sur pH-værdi på 4 – 4,5.
  • Ved passende fragmentering (granulation) har perfekte fysiske egenskaber, som sikrer optimale vand-luftforhold og følgelig en korrekt generativ vækst.
 • Brunkul er frit for patogener og indeholder ingen stoffer, som er skadelige for planter.
 • Et meget holdbart vækstmedium takket være den polymeriserede brunkulstruktur og det kondenserede organiske materiale. Vækstmediet bliver fuldstændigt nedbrudt efter ca. 20 år.
 • Det eneste organiske vækstmedium, hvor biologisk kvælstofsortpion ikke forekommer i afgrødens startfase.
 • Brunkul har det højeste indhold af organiske stoffer blandt alle tilgængelige bærestoffer for organiske materiale, såsom gødning el. kompost.
 • Lavt saltindhold og stabiliseret kemisk sammensætning gør, at vækstmediet er let at håndtere.
 • Vækstmediet er 100% økologisk og dermed har nøgleegenskaberne for øvrige inerte vækstmedier (såsom ændring af pH- og EC-værdier som led i dyrkningen, dyrkningsmetoder, mv.). Endvidere er vækstmediet brugervenligt og let at håndtere.
 • Efter afslutning af containerafgrøden kan vækstmediet bruges igen i forbindelse med nye afgrøder el. som naturlig gødning – f.eks. til prydplanter el. til forbedring af jordens egenskaber.
 • Ingen problemer med bortskaffelse af vækstmediet efter endt dyrkning i tilfælde af drivhusafgrøder.
 • Det eneste vækstmedium, som aktiveres med humus- og huminsyrer, der er udvundet fra leonardit.
 • De i vækstmediet indeholdte huminsyrer og kul medvirker til korrekt næring af planter og udvikling af nyttige mikroorganismer i jorden.
 • Brunkullets porøse struktur, som muliggør reduktion af vandforbruget (en uvurderlig hjælp ved vandmangel).
 • I tilfælde af drivhusafgrøder el. tunnelafgrøder m. rendesystem kan vækstmediet anvendes flere gange uden risiko for forekomst af patogener el. skadegørere.
 • Brunkul har en fordelagtig indflydelse på smagen, holdbarheden og strukturen af landbrugsprodukter.
Et middel, som forbedrer jordens egenskaber
 • Brunkul er frit for patogener og indeholder ingen stoffer, som er skadelige for planter.
 • De i brunkullet indeholdte organiske stoffer er rige på makro- og mikroelementer, såsom: calcium, magnesium, jern, svovl, zink, kobber, mangan, molybden, bor, mv.
 • Anvendelse af brunkul muliggør begrænsning af de negative indvirkninger af kalkning på væksten og udbyttet i tilfælde af planter, som dyrkes i jord, der indeholder tungmetaller.
 • Huminsyrer medvirker til passende næring af planter og udvikling af gavnlige jordmikroorganismer.
 • Brunkullets porøse struktur muliggør reduktion af vandforbruget (en uvurderlig hjælp ved vandmangel). Endvidere optager det effektivt kuldioxid og ammoniak.
 • Fragmenteret brunkul påvirker sandede jorder, meget syre jorde og jorde, som indeholder giftige stoffer, mest effektiv.
 • Organisk materiale, som er indeholdt i brunkul, øger graden af udnyttelsen af næringsstoffer, dvs. makro- og mikroelementer (herunder især kalium, kobber, mangan, jern, natrium) hos planter. På denne måde begrænses også udvaskning heraf til de dybere jordlag og til grundvand.
 • Brunkul forbedrer og stabiliserer jordens pH-værdi og holder den på et højt niveau takket være dets gode bufferegenskaber. Indholdet af organiske stoffer, der mineraliseres meget langsomt, reducerer optagelsen af tungmetaller, som på et senere tidspunkt bliver nedbrudt af mikroorganismer.
 • Anvendelse af brunkul anbefales primært i tilfælde af: jordarter med lavt humusindhold, jordarter, der let forringes, forringede jordarter og områder, som kræver rensning (med henblik på genoprettelse af deres biologiske funktion)
 • Med hensyn til langsom mineralisering af de i brunkul indeholdte organiske stoffer, er der ingen behov for at tilføre jorden organisk gødning i adskillige år efter engangsgødning med brunkul.