Carbomat
Terriccio ecologico

Il nostro substrato ecologico CARBOMAT è ideale per la coltivazione del suolo e del suolo di tutte le specie vegetali. Sono composti da frazioni opportunamente macinate, selezionate e purificate di carbone marrone – lignite. In questo modo otteniamo condizioni ottimali di acqua e aria per le singole specie di piante. Il carbone bruno, come ricca fonte di leonarditi – sostanze umiche (acidi umici, acidi umici e loro sali), carbone attivo e organico, svolge un ruolo importante nel mantenimento della fertilità del suolo e nella fornitura di minerali di origine organica. Ha anche un effetto positivo sul miglioramento delle proprietà fisiche, fisico-chimiche e biologiche dei suoli.

più

Perché carbone marrone?

La lignite ha un effetto positivo sulla crescita, lo sviluppo, la resa e la salute delle piante coltivate. Inoltre, ha un impatto diretto e indiretto sull’ambiente del suolo e sulla vita biologica a cui è sottoposto. Pertanto, nell’era del significativo deterioramento della qualità del suolo e della loro bassa fertilità in Polonia, l’uso del carbone bruno come “materia prima fertilizzante” è una questione chiave nel contesto della coltivazione delle piante e delle condizioni del suolo. Inoltre, la lignite può essere utilizzata con successo per il recupero di terreni contaminati da metalli pesanti, ad esempio nelle aree urbane, e il miglioramento delle proprietà di questi terreni creerebbe nuove opportunità per piantare vegetazione.

Dove utilizzerai Carbomat?

Attualmente, il carbone bruno sta vivendo un vero rinascimento nel contesto della fertilizzazione del suolo e della preparazione dei substrati originali. È universale nell’applicazione a causa di materia organica condensata, forma sciolta con la frazione desiderata, sterilità, porosità e durata della struttura microbiologica. Può essere usato con successo come mezzo di coltivazione indipendente sia nella coltivazione fuori suolo che nel suolo, ma anche come componente del substrato, ad esempio con perlite, torba, cocco e persino con sabbia. La lignite sta guadagnando sempre più riconoscimento ed è un substrato biodegradabile ecologico riconosciuto con le proprietà del fertilizzante organico. Triturato sotto forma di granuli, fertilizza perfettamente l’ambiente delle radici e, grazie alla sua struttura sciolta e alla struttura porosa, consente alle radici di penetrare completamente nello spazio abitativo e accedere all’ossigeno dall’aria.

Tipi di prodotti disponibili
e versioni di imballaggio

Capacità disponibile

 

 

 

Caratteristiche e proprietà
carbone bruno come:

 • Podłoże po odpowiednim przygotowaniu (właściwe pH i optymalny dobór składników pokarmowych) przydatne do uprawy w zasadzie wszystkich gatunków roślin uprawianych metodami konwencjonalnymi i kontenerowymi
 • Węgiel brunatny wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co więcej optymalizuje odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na nawozy mineralne nawet o 30%
 • Podłoże standardowe o lekko kwaśnym odczynie w granicach 4 – 4,5
 • Przy odpowiednim rozdrobnieniu (uziarnieniu) posiada doskonałe właściwości fizyczne, zapewniające optymalne warunki wodno-powietrzne i w konsekwencji prawidłowy rozwój generatywny
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Podłoże bardzo trwałe dzięki spolimeryzowanej strukturze węgla brunatnego oraz skondensowanej substancji organicznej, całkowity rozkład podłoża następuje po okresie około 20 lat
 • Jedyne organiczne podłoże, w którym w początkowym okresie uprawy nie występuje biologiczna sorpcja azotu
 • Węgiel brunatny ma najwyższą zawartość substancji organicznej ze wszystkich dostępnych nośników substancji organicznej, jak obornik czy kompost
 • Niskie zasolenie i ustabilizowany skład chemiczny decydują, że jest podłożem łatwo sterowalnym
 • Będąc w 100% ekologiczne zachowuje kluczowe właściwości pozostałych podłoży inertnych (jak zmiana w pH i EC podczas upraw, metody upraw itp.), poza tym jest podłożem przystępnym i nietrudnym w obsłudze
 • Po zakończeniu uprawy konterenowej, podłoże może być ponownie wykorzystane w kolejnych uprawach bądź jako naturalny nawóz – na przykład do roślin ozdobnych lub do poprawy właściwości gleb
 • Brak problemów z zagospodarowaniem po skończonej uprawie w przypadku upraw szklarniowych
 • Jedyne podłoże aktywowane kwasami humusowymi i huminowymi otrzymywanymi z leonardytów
 • Kwasy huminowe oraz węgiel organiczny zawarte w podłożu ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego, która umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody)
 • W przypadku upraw szklarniowych lub tunelowych w systemie rynnowym podłoże może być wykorzystane wielokrotnie bez ryzyka pojawienia się patogenów czy szkodników
 • Węgiel brunatny wpływa korzystnie na smak, trwałość i strukturę produktów rolnych
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Substancja organiczna w węglu brunatnym jest bogata w makro- i mikroelementy, takie jak: wapń, magnez, żelazo, siarka, cynk, miedź, mangan, molibden i bor itd.
 • Zastosowanie węgla brunatnego pozwala ograniczyć negatywne skutki wapnowania na wzrost i plonowanie roślin, uprawianych na glebach zawierających metale ciężkie
 • Kwasy huminowe ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody), ponadto skutecznie pochłania dwutlenek węgla i amoniak
 • Rozdrobniony węgiel brunatny najskuteczniej wpływa na gleby piaszczyste, silnie zakwaszone oraz zawierające składniki toksyczne.
 • Materia organiczna z węgla brunatnego zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny, tj. makro- i mikroelementów (zwłaszcza potasu, miedzi, manganu, żelaza, sodu). W ten sposób ogranicza również ich wymywanie do głębszych warstw gleby i wód gruntowych
 • Dzięki właściwościom buforowym, węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby, utrzymuje jej wysokie pH, a dzięki temu, że zawiera substancję organiczną wolno ulegającą mineralizacji, może przyczyniać się do ograniczania pobierania przez rośliny metali ciężkich, aż do ich późniejszego rozkładu przez mikroorganizmy
 • Zastosowanie węgla brunatnego jest polecane przede wszystkim na glebach: o niskiej zawartości próchnicy, podatnych na degradację, zdegradowanych oraz na gruntach wymagających rekultywacji (w celu przywrócenia ich funkcji biologicznej)
 • Ze względu na powolną mineralizację substancji organicznej z węgla brunatnego, pole jednokrotnie nawożone nawozem z węgla brunatnego nie musi być zasilane nawozem organicznym nawet przez kilkanaście najbliższych lat

Consigli sull'applicazione

Seleziona la sezione che ti interessa

Miglioramento generale delle proprietà del suolo
Colture da serra
Colture per hobby
Piante ornamentali
Frutti di bosco
Frutteti
Torna su
Substrati
 • Substrato dopo un’adeguata preparazione (pH adeguato e selezione ottimale di nutrienti) utile per far crescere praticamente tutte le specie di piante coltivate con metodi convenzionali e container
 • La lignite influenza successivamente la qualità e la quantità delle colture (aumento fino al 20%), il che ottimizza ulteriormente la nutrizione delle piante, il che porta alla possibilità di ridurre le spese per i fertilizzanti minerali fino al 30%
 • Terreno standard con una reazione leggermente acida tra 4 e 4,5
 • Con una corretta frammentazione (granulazione), ha eccellenti proprietà fisiche, garantendo condizioni ottimali acqua-aria e, di conseguenza, un adeguato sviluppo generativo
 • La lignite è priva di agenti patogeni e non contiene sostanze dannose per le piante
 • Substrato molto resistente grazie alla struttura polimerizzata di carbone bruno e sostanza organica condensata, il completo degrado del substrato si verifica dopo un periodo di circa 20 anni
 • L’unico mezzo organico in cui l’assorbimento di azoto biologico non si verifica durante il periodo di crescita iniziale
 • Il carbone bruno ha il più alto contenuto organico di tutti i trasportatori di materia organica disponibili, come letame o compost
 • La bassa salinità e la composizione chimica stabilizzata lo rendono un substrato facilmente controllabile
 • Essendo ecologico al 100%, mantiene le proprietà chiave di altri mezzi inerti (come variazioni di pH ed EC durante la coltivazione, metodi di coltivazione, ecc.), Inoltre, è un mezzo accessibile e difficile da usare
 • Dopo la fine della coltivazione del campo, il terreno può essere riutilizzato nelle colture successive o come fertilizzante naturale, ad esempio per piante ornamentali o per migliorare le proprietà del suolo
 • Nessun problema di sviluppo dopo la coltivazione nel caso di colture in serra
 • L’unico mezzo attivato con acidi umici e umici ottenuti da leonarditi
 • Gli acidi umici e il carbonio organico contenuti nel mezzo facilitano la corretta alimentazione delle piante e lo sviluppo di microrganismi del suolo benefici
 • Struttura porosa della lignite che riduce il consumo di acqua (aiuto inestimabile nella scarsità d’acqua)
 • Nel caso di colture in serra o tunnel nel sistema di grondaie, il substrato può essere utilizzato ripetutamente senza il rischio di agenti patogeni o parassiti
 • La lignite ha un effetto positivo sul gusto, sulla durata e sulla struttura dei prodotti agricoli
Agente che supporta le proprietà del suolo
 • La lignite è priva di agenti patogeni e non contiene sostanze dannose per le piante
 • La sostanza organica contenuta nel carbone bruno è ricca di macro e microelementi, come calcio, magnesio, ferro, zolfo, rame, manganese, molibdeno e boro, ecc.
 • L’uso del carbone bruno consente di limitare gli effetti negativi della calce sulla crescita e sulla resa delle piante coltivate su terreni contenenti metalli pesanti
 • Gli acidi umici facilitano la corretta alimentazione delle piante e lo sviluppo di microrganismi benefici per il suolo
 • La struttura porosa del carbone bruno consente la riduzione del consumo di acqua (aiuto inestimabile nelle condizioni di scarsità d’acqua), assorbe efficacemente anche l’anidride carbonica e l’ammoniaca
 • La lignite triturata è più efficace per terreni sabbiosi, altamente acidi e tossici.
 • La materia organica proveniente dal carbone bruno aumenta il tasso di utilizzo dei nutrienti da parte delle piante, ovvero macronutrienti e microelementi (in particolare potassio, rame, manganese, ferro, sodio). In questo modo, limita anche la loro lisciviazione a strati più profondi di suolo e acque sotterranee
 • Grazie alle sue proprietà tampone, la lignite migliora e stabilizza il pH del suolo, mantiene alto il suo pH e grazie al fatto che contiene una sostanza organica a lenta mineralizzazione, può contribuire a limitare l’assorbimento di metalli pesanti da parte delle piante fino alla loro successiva decomposizione da parte di microrganismi
 • L’uso del carbone bruno è raccomandato principalmente su terreni a basso contenuto di humus, sensibili al degrado, degradati e su terreni che richiedono bonifica (al fine di ripristinare la loro funzione biologica)
 • A causa della lenta mineralizzazione della materia organica dal carbone bruno, il campo una volta fertilizzato con carbone bruno non deve essere alimentato con fertilizzante organico anche per la dozzina circa di anni