Carbomat
Terreau écologique

Notre terreau écologique CARBOMAT est parfait pour les cultures en sol et hors sol de toutes les espèces végétales. Il se compose des fractions molles du lignite permettant d’améliorer les propriétés des sols, y compris les sols légers. Cela permet de créer des conditions hydrauliques et aériennes optimales pour les différentes espèces végétales. Le lignite, une riche source des léonardites – substances humiques (acides humiques et leur sels), de carbone organique, de carbone actif, joue un rôle essentiel pour la fertilité des sols et pour l’apport des composés minéraux organiques aux plantes. Il favorise également l’amélioration des caractéristiques physiques, physico-chimiques et biologiques des sols.

plus

Pourquoi le lignite ?

Le lignite favorise la croissance, le développement, la récolte et la condition sanitaire des cultures. Par ailleurs, il impacte directement et indirectement le sol et sa vie biologique. C’est pourquoi, à l’époque actuelle où la qualité des sols et la fertilité sont de moins en moins bonnes, on devrait envisager d’utiliser du lignite qui peut s’avérer être essentiel pour la culture et l’état des sols. Par ailleurs, le lignite peut s’avérer être utile pour la mise en valeur des sols pollués par les métaux lourds, p.ex. en ville, ce qui permettrait de nouvelles plantations.

Où est-ce que Carbomat peut être utilisé ?

Actuellement, le lignite connaît une vraie renaissance en ce qui concerne la fertilisation des sols et la préparation des substrats originaux. C’est un produit polyvalent grâce à sa matière organique condensée, sa forme fine avec la fraction souhaitée, sa stérilité, sa porosité et une longue durée de vie de sa structure microbiologique. Il peut être utilisé comme terreau dans la culture en et hors sol, et il peut être ajouté au substrat avec de la perlite, de la tourbe, du coco, et même avec du sable. Le lignite devient de plus en plus populaire et il constitue un terreau écologique biodégradable apprécié aux caractéristiques d’un engrais organique. Le lignite fractionné sous la forme des granulés fertilise parfaitement le milieu de la racine, et grâce à sa structure incohérente et poreuse, les racines peuvent facilement pénétrer dans leur espace vitale et avoir l’accès à l’oxygène présent dans l’air.

Type de produits disponibles
i et versions des emballages

Volumes disponibles

 

 

Description et caractéristiques
du lignite utilisé en tant que:

 • Podłoże po odpowiednim przygotowaniu (właściwe pH i optymalny dobór składników pokarmowych) przydatne do uprawy w zasadzie wszystkich gatunków roślin uprawianych metodami konwencjonalnymi i kontenerowymi
 • Węgiel brunatny wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co więcej optymalizuje odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na nawozy mineralne nawet o 30%
 • Podłoże standardowe o lekko kwaśnym odczynie w granicach 4 – 4,5
 • Przy odpowiednim rozdrobnieniu (uziarnieniu) posiada doskonałe właściwości fizyczne, zapewniające optymalne warunki wodno-powietrzne i w konsekwencji prawidłowy rozwój generatywny
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Podłoże bardzo trwałe dzięki spolimeryzowanej strukturze węgla brunatnego oraz skondensowanej substancji organicznej, całkowity rozkład podłoża następuje po okresie około 20 lat
 • Jedyne organiczne podłoże, w którym w początkowym okresie uprawy nie występuje biologiczna sorpcja azotu
 • Węgiel brunatny ma najwyższą zawartość substancji organicznej ze wszystkich dostępnych nośników substancji organicznej, jak obornik czy kompost
 • Niskie zasolenie i ustabilizowany skład chemiczny decydują, że jest podłożem łatwo sterowalnym
 • Będąc w 100% ekologiczne zachowuje kluczowe właściwości pozostałych podłoży inertnych (jak zmiana w pH i EC podczas upraw, metody upraw itp.), poza tym jest podłożem przystępnym i nietrudnym w obsłudze
 • Po zakończeniu uprawy konterenowej, podłoże może być ponownie wykorzystane w kolejnych uprawach bądź jako naturalny nawóz – na przykład do roślin ozdobnych lub do poprawy właściwości gleb
 • Brak problemów z zagospodarowaniem po skończonej uprawie w przypadku upraw szklarniowych
 • Jedyne podłoże aktywowane kwasami humusowymi i huminowymi otrzymywanymi z leonardytów
 • Kwasy huminowe oraz węgiel organiczny zawarte w podłożu ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego, która umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody)
 • W przypadku upraw szklarniowych lub tunelowych w systemie rynnowym podłoże może być wykorzystane wielokrotnie bez ryzyka pojawienia się patogenów czy szkodników
 • Węgiel brunatny wpływa korzystnie na smak, trwałość i strukturę produktów rolnych
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Substancja organiczna w węglu brunatnym jest bogata w makro- i mikroelementy, takie jak: wapń, magnez, żelazo, siarka, cynk, miedź, mangan, molibden i bor itd.
 • Zastosowanie węgla brunatnego pozwala ograniczyć negatywne skutki wapnowania na wzrost i plonowanie roślin, uprawianych na glebach zawierających metale ciężkie
 • Kwasy huminowe ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody), ponadto skutecznie pochłania dwutlenek węgla i amoniak
 • Rozdrobniony węgiel brunatny najskuteczniej wpływa na gleby piaszczyste, silnie zakwaszone oraz zawierające składniki toksyczne.
 • Materia organiczna z węgla brunatnego zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny, tj. makro- i mikroelementów (zwłaszcza potasu, miedzi, manganu, żelaza, sodu). W ten sposób ogranicza również ich wymywanie do głębszych warstw gleby i wód gruntowych
 • Dzięki właściwościom buforowym, węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby, utrzymuje jej wysokie pH, a dzięki temu, że zawiera substancję organiczną wolno ulegającą mineralizacji, może przyczyniać się do ograniczania pobierania przez rośliny metali ciężkich, aż do ich późniejszego rozkładu przez mikroorganizmy
 • Zastosowanie węgla brunatnego jest polecane przede wszystkim na glebach: o niskiej zawartości próchnicy, podatnych na degradację, zdegradowanych oraz na gruntach wymagających rekultywacji (w celu przywrócenia ich funkcji biologicznej)
 • Ze względu na powolną mineralizację substancji organicznej z węgla brunatnego, pole jednokrotnie nawożone nawozem z węgla brunatnego nie musi być zasilane nawozem organicznym nawet przez kilkanaście najbliższych lat

Emplois recommandés

Sélectionnez la section qui vous intéresse

Fertilisation des sols
Cultures sous serres
Cultures non professionnelles
Plantes décoratives
Baies
Vergers
Retour haut de page
Terreau
 • Terreau bien préparé (bon taux pH et composition des nutriments optimale) dédié à la culture de presque toutes les espèces végétales par les méthodes traditionnelles et dans les conteneurs
 • Le lignite impacte peu à peu la qualité et la quantité de récoltes (augmentation même de 20 %) ; en plus, il optimise la nutrition des plantes ce qui permet de réduire les achats des engrais minéraux même de 30 %
 • Terreau standard avec le taux pH de 4 à 4,5
 • S’il est suffisamment fin (granulométrie), il présente des caractéristiques physiques parfaites permettant d’assurer les conditions hydrauliques et aériennes optimales ce qui favorise un développement génératif bien correct
 • Le lignite est libre d’agents pathogènes et ne contient pas de substances nocives pour les plantes
 • Terreau très durable grâce à la structure polymérisée du lignite et à la condensation de la substance organique, sa décomposition totale n’a lieu qu’après environ 20 ans
 • Le seul terreau organique où dans la phase initiale de la culture, il n’y a pas de sorption biologique d’azote
 • Le lignite présente la teneur en substance organique la plus élevée de tous les supports de la substance organique tels que le fumier ou le composte
 • Grâce à sa salinité peu élevée et sa composition chimique stable, c’est un terreau facilement adaptable
 • Comme il est tout à fait écologique, il conserve les caractéristiques-clés des autres terreaux inertes (comme variations du taux pH et EC dans la période de la culture, méthodes de la culture etc.), en plus, c’est un terreau facile à utiliser
 • Une fois la culture dans les conteneurs terminée, le sol peut être réutilisé pour d’autres cultures ou comme engrais, par exemple pour les plantes décoratives ou pour améliorer les caractéristiques des sols
 • Aucun problème qui serait lié à la réutilisation du sol à la fin de la culture sous les serres
 • Le seul terreau activé avec des acides humiques à base de léonardites
 • Les acides humiques et le carbone organique présents dans le terreau rendent plus facile la nutrition des plantes et le développement des microorganismes favorables dans le sol
 • Structure poreuse du lignite permettant de réduire la consommation d’eau (ce qui est favorable là où l’eau est déficitaire)
 • Pour les cultures sous les serres ou sous les serres-tunnels dans les goulottes, le sol peut être réutilisé à plusieurs reprises sans risquer d’avoir des pathogènes ou des organismes nuisibles
 • Le lignite contribue à l’amélioration du goût, de la longévité et de la structure des produits agricoles
Produit améliorant les caractéristiques des sols
 • Le lignite est libre d’agents pathogènes et ne contient pas de substances nocives pour les plantes
 • La substance organique du lignite est riche en macro- et microéléments tels que calcium, magnésium, fer, souffre, zinc, cuivre, manganèse, molybdène et bore etc.
 • L’utilisation du lignite permet de limiter les impacts négatifs du chaulage sur la croissance des plantes et sur les récoltes dans les cultures sur les sols contenant des métaux lourds
 • Les acides humiques favorisent une bonne nutrition des plantes et le développement des microorganismes favorables dans le sol
 • La structure poreuse du lignite permet de réduire la consommation d’eau (ce qui est favorable là où l’eau est déficitaire), par ailleurs, cela permet d’assurer l’absorption de dioxyde de carbone et d’ammoniac
 • Le lignite suffisamment fin est le meilleur pour les sols sableux, fortement acides et avec des éléments toxiques.
 • La matière organique du lignite augmente le taux d’utilisation des nutriments par les plantes, soit les macro- et microéléments (surtout potassium, cuivre, manganèse, fer, soude). Cela permet aussi de réduire leur lessivage vers les couches plus profondes du sol et vers les eaux phréatiques
 • Comme il joue le rôle de tampon, le lignite contribue à l’amélioration et à la stabilisation du taux pH du sol, il maintient un taux pH élevé, et comme il contient de la substance organique à minéralisation lente, il peut contribuer à la réduction de l’absorption des métaux lourds par les plantes jusqu’à leur décomposition par les microorganismes
 • Le lignite est conseillé avant tout pour les sols suivants: avec un taux d’humus peu élevé, subissant facilement la dégradation, dégradés ou pour les sols nécessitant une reconstitution (afin d’établir leur fonction biologique)
 • Comme la minéralisation de la substance organique du lignite est lente, sur un champ après une seule application de lignite, l’engrais organique ne doit pas être utilisé même pendant plus d’une dizaine d’années