CARBOMAT
Spørgsmål og svar

CARBOMAT

Hvorfor brunkul og ikke noget andet?

Det korte svar på spørgsmålet er, at det er den bedste kendte kilde til organiske materiale, som er rig på makro- og mikroelementer, humus- og fulvosyrer, huminer, aktivt kul, organisk kul og leonartid, med et meget bredt anvendelsesområde ved afgrøder af enhver slags. Man kan også lede efter svaret i historien, da brunkul var almindeligt anvendt af de polske landmænd som et naturligt gødningsstof i starten af det forrige århundrede (og selv tidligere). Der findes en omfattende national litteratur herom. Man kan også lade sig inspirere af Amazonindianerne og deres berømte terra preta [sorte jord], som altid har hørt til verdens mest frugtbare jorder. Nøgleingrediensen i disse jordtyper er netop aktivt kul, som har forbedret jordens frugtbarhed og modvirket udvaskning af næringsstoffer herfra. Man kan altså sige, at brunkul er den ældste nyhed, som vi på ny gerne ville præsentere for de polske landmænd og gartnere. Af hensyn til den katastrofale tilstand af jorden i Polen har vi konstateret, at brunkul er den ideelle løsning på problemet, som ovenikøbet kan opnås på en fuldstændig naturlig måde.

Hvilke egenskaber har brunkul?

Brunkul har en lang række fordelagtige egenskaber for planter, miljøet og menneskers sundhed. For nærmere oplysninger se fanebladet med produkterne – CARBOMAT og CARBOHUMIC, hvor de pågældende emner er uddybet.

Hvor udvindes Deres brunkul fra?

Vi kan sige, at det er polsk kul, der stammer fra en kulmine, som imødekommer vores krav i størst mulig grad. Vi har undersøgt alle brunkulminerne i Polen og en af dem har vist sig at råde over en råvare, som adskiller sig markant fra andre med hensyn til egnethed til dyrkning af planter.

Hvilken pH-værdi har jeres vækstmedium?

Den naturlige pH-værdi for brunkullet fra vores kilde er 4-4,5. Vi er dog også i stand til at forberede et vækstmedium alt efter parametrene (herunder pH-værdien, vand- og luftforholdene, mv.) for målplanten.

Hvilke betydning har de enkelte fraktioner og kan jeg bestille en bestemt fraktion?

På vores fabrik fremstilles der fire fraktionstyper, som dernæst kombineres med henblik på specifikke planter; det drejer sig frem for alt om at skabe de bedst mulige vand- og luftforhold. Man kan selvfølgelig også bestille en bestemt fraktion – lad os sige en fin fraktion – som derefter f.eks. kan anvendes i forbindelse med tildækning af græsområderne, på træplanteskoler mod vækst af levermosser el. som et alternativ til vermiculit i forbindelse med tildækning af frøer under produktion, mv.

Hvem er vækstmediet i særdeleshed dedikeret til?

I princippet har vi ingen begrænsninger. Vores tilbud er tiltænkt både professionelle drivhusproducenter, frugtplanteproducenter, landbrugsproducenter, planteskoleproducenter, men også entusiaster/hobbyister, mv. Med andre ord alle dem, som gerne vil have et naturligt og unikt vækstmedium.

I hvor lang tid kan jeg anvende vækstmediet?

I tilfælde af dette spørgsmål bør afgrøderne opdeles i to kategorier, dvs. afgrøder dyrket direkte i måtter (drivhuse, render under tunneler) og afgrøder dyrket i jord. Afgrøder kan dyrkes i samme vækstmåtter i mindst 3 år (her er det værd at nævne, at en af vores kunder har dyrket agurker i samme måtter i 8 år i træk med gode resultater). I tilfælde af planter, der dyrkes i jord, ser tingene ganske anderledes ud. Hér bliver brunkul en integreret del af jorden, hvorfor der beregnes en periode, hvori fraktioner heraf bliver naturligt nedbrudt. Ifølge litteraturen udgør denne periode mindst 25 år.

Hvad kan jeg dyrke i Deres vækstmedium?

I princippet alt. Vores vækstmedium allerede nu anvendes til dyrkning af mange arter af grøntsager, frugt, urter, prydplanter, træer el. selv egsotiske planter, såsom daddelpalme, kejsertræ el. argantræ. Endvidere uddyber vi vores erfaring med dyrkning af nye plantearter.

Hvad skal jeg huske, når jeg bruger kul i form af et vækstmedium?

I forbindelse med, at vores vækstmedium kan anvendes til mange forskellige afgrøder, ville samling af alle aspekter opdelt i enkelte plantearter kræve en ganske omfattende afhandling. Der er dog én ting, som i princippet gælder for alle afgrøder, dvs. et vækstmedium baseret på brunkul skal vædes inden brug. Det er yderst vigtigt. Kulgranullerne skal først maksimalt gennemblødes i vand og det er noget du absolut ikke må glemme. Vær venlig at kontakte os for at få nyttige oplysninger med henblik på bestemte afgrøder. Vi vil med glæde hjælpe dig og give dig vejledning.

Indeholder jeres kul tungmetaller?

Vi hører ofte fra vores kunder, at de er i tvivl om, hvorvidt brunkul ikke indeholder store mængder af tungmetaller. Det er sandt og ikke sandt på samme tid. Her er spørgsmålet om, hvilken slags brunkul der er tale om, af nøglebetydning. Det er korrekt, at jo dybere nede i jorden (der findes følgende dannelseslag/-faser: tørv => lignit => brunkul => stenkul => antracitkul), jo hårdere råvare og jo højere koncentration af tungmetaller. Derfor anskaffer vi vores råvare fra de lave forekomster af et såkaldt blødt brunkul (lignit), som opfylder alle restriktioner i forbindelse med dyrkning af planter.

Kan jeg blande vækstmediet med undergrunden el. et andet underlag?

Selvfølgelig kan du det. Brunkul vil helt sikkert berige undergrunden el. et andet underlag med alle næringsstoffer, der indgår som led heri. Det er dog værd at huske, at du – ved at forberede de enkelte kulfraktioner at blande dem – skaber de optimale vand- og luftforhold for dyrkning af bestemte planter. Alle yderligere indgreb fra øvrige komponenter kan altså forstyrre denne balance. Ønsker du at tilføre jorden næringsstoffer generelt, er CARBOHUMIC helt bestemt mere velegnet hertil. Hvorfor? Se venligst et svar på spørgsmålet: ”Hvorfor kan jeg altså ikke anvende brunkul i fast form i stedet for kullet i flydende form?”

I hvilke emballager leveres produktet?

Produktet leveres i emballager på 19l (en pose el. en vækstmåtte), big-bag 1000 m3, big bag 1500 m3.

Hvilke største forskelle kan man nævne i forhold til andre vækstmedier, som er tilgængelige på markedet?

I forbindelse med, at brunkul praktisk talt kan anvendes i forbindelse med alle afgrøder, dvs. drivhusafgrøder, blåbærafgrøder og frugtplanteafgrøder, opfordrer vi, at du kontakter os, således at vi kan forklare sig alt det, du ikke forstår, herunder forskellene fra de øvrige vækstmedier.

Er udvinding af kul miljøvenlig, mens hele Unionen stræber efter at lukke kulminer?

Som firma vil vi gerne ændre det skadelige paradigme vedrørende anvendelse af brunkul i landet og i udlandet – vise, at kul ikke kun bør associeres med forbrænding heraf og udledning af CO2 til luften, og dermed fremskyndelse af den globale opvarmning (og hvad der er værre, et irreversibelt tab af så værdifulde næringsstoffer!), men noget præcis modsat – lagring af kulstof, ikke kun ved at dyrke planter, hvilket oftest associeres med optag af denne drivhusgas, men hovedsagelig ved at tilføre jorden kulstof, som binder og i immobiliserer drivhusgasserne, der udledes fra jorden. Globalt set indeholder jorder dobbelt så meget kulstof som Jordens atmosfære (hhv. 1500 mia. ton og 700 mia. ton). Det er derfor ikke overraskende, at humus vækker betydelig interesse blandt miljøforkæmpere som et vigtigt medium til CO2-lagring. Ved at dyrke planter i videst muligt omfang i et vækstmedium baseret på brunkul, medvirker du til reduktion af de globale emissioner af kuldioxid. Efter vores opfattelse må det overvejes, hvorvidt udnyttelse af potentialet, som ligger latent i kul, ikke har nøglebetydning nu, hvor kvaliteten af jordbunden er blevet dramatisk forværret, samt i betragtning af, at der ikke er mange frugtbare jordarter i Polen. Det er svært at forestille sig et land, der råder over så betydelige forekomster af „det sorte guld” (der hører til verdens største forekomster heraf) og ikke udnytter dem fuldt ud. For så vidt angår vores aktiviteter, kan vi næsten sige, at vi leverer tilbage til naturen mere end vi låner, blot på et senere tidspunkt. Kort sagt kan vi kalde det vi laver en slags omfordeling af „frugtbarheden” fra de steder, hvor der er mange frugtbare jordarter til de regioner, hvor jordens frugtbarhed er et problem, med henblik på at genoprette jordbunden, som er forringet som følge af menneskers aktiviteter og sanere den.

Indkøbskurv
Scroll to Top