Carbohumic
Flydende humus

CARBOHUMIC er en tyktflydende humusekstrakt udvundet af brunkul. Det i præparatet indeholdte organiske stoffer optræder i flydende tilstand (humussyrer, huminer) og fast tilstand (aktivt kul, biokul). CARBOHUMIC – som er en aktiv ingrediens i humus – har en positiv indvirkning på jordbundens og vækstmediets struktur, stimulerer udviklingen af rodsystemet, forbedrer jordens frugtbarhed og har en positiv effekt på planternes vækst og udbytte. Ved regelmæssig anvendelse medvirker den til forbedring af jordens frugtbarhed og øgning af humusindholdet heri. Præparatet er egnet til anvendelse i forbindelse med dyrkning af alle plantearter.

flere oplysninger

Hvor kan Carbohumic anvendes?

Præparatet kan med gode resultater anvendes i havebrug og landbrug, på planteskoler, til hobbyrelaterede formål – i køkkenhaver og kolonihaver – samt til nyplantning (bl.a. af træer) under yderst ugunstige klimatiske el. terrænforhold. Det tilføres jorden inden etablering af afgrøder med henblik på at forbedre egenskaberne for og øge frugtbarheden af vækstmedierne og jordbunden – især nedslidte og økologisk dyrkede vækstmedier og jordbund – el. bladene i planternes vækst- og udviklingsperiode. Det anbefales også til gennemblødning af de unge planters rodmasse og rødderne i forskellige plantegrupper i forbindelse med behandling af frø, rodknolde og løg. Det er effektivt, hvis anvendt til hydroponiske afgrøder etableret i beholdere, organiske vækstmedier og grundunderlag.

Hvad består
vores præparat af?

Leonardit

En blød mineraloid med glasagtig glans i sort el. brun farve, som forekommer i tilknytning til forekomster af brunkul, lignit – er en oxideret form heraf. Den er den mest koncentrerede kilde til humusstoffer (fulvosyrer, huminsyrer) og huminer, der findes i naturen, hvor indholdet af disse stoffer udgør op til 95%. Dens egenskaber varierer alt efter udvindingsstedet.

flere oplysninger

Organisk kul

Kulindholdet i det organiske materiale er i vidt omfang afgørende for jordbundens frugtbarhed. Er en indikator for kvaliteten heraf og et værktøj til vurdering af den menneskelige aktivitets indvirkning på landbrugs- og naturlige økosystemer. Kulindholdet i jorden bidrager væsentligt til den globale balance af dette grundstof. Den almindeligste kilde til organisk kul i jorden er den tilførte overjordiske og underjordiske plantebiomasse samt organisk masse tilført af organiske gødningsstoffer af forskellig slags (gødning, flydende gødning el. gylle) i form af kompost, slam, mv. Det i jordbunden indeholdte organiske kul er en højt reaktiv ingrediens, som er i dynamisk balance med miljøet.

flere oplysninger

Aktivt kul

Også kaldet medicinsk kul. Det er et kulmateriale med et stærkt udviklet specifikt overfladeareal og porøsitet, og dermed et stort potentiale for absorption af kemiske forbindelser fra gasser og væsker. Aktivt kul anvendes hovedsagelig til fjernelse af duftstoffer (herunder når CARBOHUMIC kombineres med naturlige gødningsstoffer, såsom gødning el. gylle), misfarvning, fjernelse af skadelige stoffer fra opløsninger, og selv lagring af CO2 fra jorden og luften. Den porøse struktur gør, at aktivt kul har evnen til at optage både organiske og uorganiske urenheder i én proces.

flere oplysninger

Makro- og mikroelemente

Brunkul er en afbalanceret kilde til mange mineraler, som er yderst værdifulde for planter, herunder et af de vigtigste biogener, som indgår i organiske forbindelser – for kul (C), men også magnesium, kalcium, jern, svovl, bor, zink, kobber, mangan, molybdæn, mv. af organisk oprindelse, altså med en meget bedre optagelighed for planter. Regelmæssig tilførsel af næringsstoffer til jorden udgør et nøgleaspekt af hensyn til korrekt funktion af planter og hele jordmiljøet.

flere oplysninger

Tilgængelige produkttyper
og emballageformer

Tilgængelige kapaciteter

Filtreringsgrad og eksempler på anvendelsesområder

1000 μm / 20 mesh

Basisversionen af CARBOHUMIC, som er mindst muligt frafilteret og forekommer som en såkaldt ”masse” med et meget højt indhold af organiske stoffer, der umiddelbart stammer fra brunkul. Præparatet er beregnet til påføring med vandkande (kolonihaver, haver, potteplanter), vandvogne (markafgrøder af enhver slags, med en yderligere mulighed for kombination med RSM el. gylle) og haveslange samt til hældning direkte fra en palletank, mv.  Med andre ord kan præparatet påføres ved hjælp af alle vandingsværktøjer, som ikke er forsynet med filteringssystemer (el. efter demontering heraf).

flere oplysninger
200 μm / 80 mesh

Denne version er mere frafilteret end basisversionen, selv om den har præcist samme anvendelsesområde. Endvidere er den beregnet til mindre præcise filtre m. en filtreringsgrad på maks. 80 mesh (200 µm). Anvendelse af denne version i filtreringssystemer med en filtreringsgrad på over 80 mesh kan medføre tilstopning heraf.

flere oplysninger
100 μm / 140 mesh

Denne version har præcist samme anvendelsesområde som ved de to ovenfor nævnte filtreringsgrader, med en yderligere mulighed for anvendelse f.eks. i en sprøjtetraktor med filtre m. en filtreringsgrad på op til 140 mesh/ 100 µm. Anvendelse af denne version af præparatet i filtreringssystemer m. en filtreringsgrad over dette interval kan medføre tilstopning heraf.

flere oplysninger
80 μm / 187 mesh

Den mest frafiltrerede version, som har præcist samme anvendelsesområde som basisversionen og de to mellemversioner, bestemt primært til branchefolk, som anvender professionelle vandingssystemer (såsom drypvandingslinjer, sprøjter, mv.), udstyret med mere præcise filtre. Frafiltrering af produktet i en så stor grad praktisk talt næsten fuldstændigt eliminerer muligheden for tilstopning af flertallet af de mest præcise filtreringssystemer, som er tilgængelige på markedet.

flere oplysninger

Brunkullets biologiske aktivitet er flere gange højere end aktiviteten af de øvrige mest almindelige bæremidler for humusstoffer, såsom kompost el. gødning.

Fordelene ved anvendelse af CARBOHUMIC

Anbefalet anvendelse

Vælg den sektion, der interesserer dig 

Generel forbedring af jordbundens egenskaber
Frøbaserde markafgrøder
Udplantningsbaserede markafgrøder
Bær
Prydplanter
Hjem og have
Plantager
Indkøbskurv
Scroll to Top
Tilgængelige kapaciteter
Tilgængelige kapaciteter
Tilgængelige kapaciteter
Tilgængelige kapaciteter
Fordele ved anvendelse i havebrug
 • Planternes vækst er meget dynamisk, og de begynder at give udbytte op til 10 dage tidligere
 • Præparatet forbedrer effektivt jordens frugtbarhed og beriger den med naturlige humusforbindelser og mineraler
 • Humussyrer øger effektiviteten af insekt-, ukrudt- og svampebekæmpelsesmidler samt begrænser deres skadelige indvirkning på omgivelserne
 • Præparatets mørke farve fokuserer solstråler og dermed fremskynder opvarmning af jorden i forårs- og efterårsperioden ved på samme tid at forlænge planternes vækstperiode
 • På trods af, at selve koncentratet ikke indeholder levende organismer, er det ikke et bakteriepræparat, men et præparat, som helt afgjort medvirker til udvikling heraf. Det gør, at jordøkosystemet regenereres i løbet af kort tid som led i en helt naturlig proces – uden tilsætning af kemikalier og på en måde, som er fuldstændig ufarligt for levende organismer. Produktet kan anvendes sammen med bakteriestammer til nedbrydning af restprodukter fra landbruget el. RSM
 • Det i præparatet indeholdte aktive kul har bakteriedræbende egenskaber; dvs., at det ikke kun opfanger urenheder i luften, men også beskytter planter mod sygdomme, svampe, skadegørere og skadelige mikroorganismer
 • Humussyrer ilter kompakte jordtyper og forbedrer deres struktur. Vand, næringsstoffer og roden kan penetrere jorden lettere.
 • Anvendelse af humussyre stimulerer frøenes cellevægge samt fremskynder stofskiftet og dermed spiringsperioden.
Økonomiske fordele
 • De i præparatet indeholdte humussyrer chelaterer næringsstofferne, som er tilgængelige i jorden – især jern – til former, som er let optagelige for planter. De chelaterede ingredienser optimerer næring af planter, hvilket muliggør reduktion af omkostningerne til plantebeskyttelsesmidler og mineralske gødningsstoffer med op til 30%
 • Akkumulering af organisk materiale – i form af tilførte humussyrer – forebygger hurtig indtrængning af vand i dybere jordlag, især i tilfælde af lette jordtyper. Humuskolloider kvælder og dermed binder vandet. På den måde kan efterspørgslen herpå reduceres med op til 50%, hvilket er af betydning, i særdeleshed i regioner, hvor der er risiko for tørke
 • Regelmæssig anvendelse af humussyrer påvirker efterhånden udbyttets kvalitet og størrelse positivt (væksten kan øges med op til 20%), hvilket direkte udmønter sig i afgrødernes omkostningseffektivitet
 • Et højere indhold af organiske stoffer intensiverer smagen af høstudbyttet, medvirker til øgning af indholdet af vitaminer og mineralsalte og gør frugternes cellevægge tykkere, hvilket gør, at de kan opbevares længere, er mere modstandsdygtige over for skader og mere holdbare i handel
 • CARBOHUMIC er et godkendt præparat, som er tilladt at anvende inden for økologisk landbrug, hvilket øger potentialet for salg af de høstede produkter og gør det mere attraktivt
 • Jordens større frugtbarhed, som afhænger af egenskaberne for de organiske stoffer, som er indeholdt heri, giver en højere produktionskapacitet
Økologirelaterede fordele
 • Øgning af indholdet af organisk kul bidrager til binding af kvælstof og fosfor i højere jordlag samt nedsætter opløseligheden af deres mineralformer
 • Humussyrer udgør en naturlig sorptionsbuffer, som modvirker et for stort saltindhold i jorden, der har en negativ indvirkning på udvikling og den fysiologiske funktion af rodsystemet (f.eks. kvælstof på ammoniumform NH4+)
 • Humuskolloider beskytter jorden mod vand- og lufterosion ved på samme tid at stimulere udviklingen af rodsystemet, især af rodhårområdet
 • Flydende humus, i modsætning til mineralske gødningsstoffer, medvirker ikke til overgødskning, idet det er et naturligt organisk stof. Endvidere gælder der ingen overgangsperiode efter anvendelsen heraf
 • Humussyrer styrker planternes immunsystem, og dermed gør dem mindre sårbare over for ekstreme vejrforhold (herunder frost og vandmangel), skadegørere, svampe og sygdomme
 • Humusforbindelser medvirker til øgning af aktiviteten af gavnlige jordmikroorganismer og en gunstig biologisk ligevægt i rodsystemet. De bidrager også til en større biologisk mangfoldighed
 • Præparatet gør, at jordøkosystemet regenereres i løbet af kort tid som led i en helt naturlig proces – uden tilsætning af kemikalier og på en måde, som er fuldstændig ufarligt for levende organismer.
 • Grundstoffer, som er skadelige for planter, dyr og mennesker, såsom aluminium og en lang række tungmetaller, optages ikke af planter, fordi de bindes af kul (C) og neutraliseres af mikroorganismer
 • Præparatet bidrager til klimabeskyttelsen ved binding af CO2 (det skønnes, at tilsætning af organisk kul til jorden i mængden 13,5 t/ha (hvilket udgør 3% af jordens øverste lag med en dybde på 30 cm) sikrer lagring af kul i mindst to århundreder. Endvidere forbliver det i jorden lagrede kulstof kemisk stabil i flere århundreder)
 • Knap 1 gr. Corg indeholdt i præparatet er nok for at dække et areal på om til 4000 m2