Slide 2
Det polske sorte
guld
Slide 1
Afgrøder, som er
i fred med naturen
Slide 3
Til alle plantearter
Slide 2
Unikt
Slide 1
Økologisk
Slide 3
Universalt
previous arrow
next arrow

Carbohort
Producent af økologiske vækstmedier
og humusekstrakt

CARBOHORT er et familiefirma, som udnytter de naturlige forekomster af blødt brunkul – lignit, der findes i Polen. Anvendelse af brunkul – „det sorte guld”- i forbindelse med plantedyrkning er ikke et nyt, men desværre meget glemt koncept. Vi plejer at sige for sjovs skyld, at det i virkeligheden er den ældste nyhed, som vi på ny gerne ville præsentere for de polske landmænd og gartnere. Vi påbegyndte vores virksomhed med henblik på at bidrage til etablering af afgrøder af ny kvalitet, som fuldt ud er i fred med naturen, samt af hensyn til tilstanden af jorden i Polen, som bliver værre og værre. Ved at udvikle de innovative produkter – CARBOMAT i CARBOHUMIC – vil vi gerne medvirke til forbedring af kvaliteten af de producerede fødevarer og påvirke det omgivende miljø positivt.

Vores produkter

Økologisk CARBOMAT vækstmedium – til dyrkning af planter i og uden jord og CARBOHUMIC humusekstrakt – et præparat, som nærer planter og forbedrer jordens egenskaber.

Carbohumic

En tyktflydende humusekstrakt udvundet fra blødt brunkul – lignit

Carbomat

Et økologisk vækstmedium til dyrkning af alle plantearter i og uden jord

Top kvalitet

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores produkter imødekommer dine forventninger.

Naturhensyn

Vi sørger for, at vores produkter påvirker miljøet positivt.

Hjælp og rådgivning

Har du spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte os. Vi vil med glæde besvare og bistå med al den nødvendige hjælp og vejledning.

Den verden, vil lever i, er under voldsom forandring


Den verden, vil lever i, er under voldsom forandring; miljøforurening, den stadig værre kvalitet af fødevarer, og dermed vores helbredsstilstand, klimaændringer … efter vores mening er den situation, vi på nuværende tidspunkt befinder os i, dramatisk og kræver, at vi straks griber ind. Til gavn for kommende generationer bliver vi nødt til at være stadig mere opmærksomme på vores nærmeste omgivelser. Vi bliver nødt til at kræver mere og mere ikke af regeringer, offentlige og private institutioner og virksomheder, men frem for alt af os selv. Miljøet er vores fælles gode, menneskehedens ejendom og vi alle sammen, i samme grad, bærer ansvaret herfor.

Flere oplysninger

Vores formål

I.

Bundstyrede initiativer, som har til formål at forbedre sundheden ved at spise sundt

Vi ønsker at opfordre folk til at dyrke selv meget små afgrøder; køkkenhaver el. taghaver, urtehaver i vindueskarmen el. på terrassen, skolehaver – med andre ord alt, som giver den store tilfredshedsfølelse af at dyrke sine egne lækre, sunde og økologiske frugt, grøntsager og urter. Ved at spise dine egne produkter kan du fuldt ud stole på kvaliteten heraf.

Flere oplysninger

II.

Et paradigmeskift for så vidt angår anvendelse af brunkul

Vi vil gerne ændre tankegangen, vise, at brunkul ikke kun bør associeres med forbrænding og CO2-emissionerne i atmosfæren, og dermed fremskyndelse af den globale opvarmning, men med noget stik modsatte – CO2-udskillelse fra luften takket være de dyrkede planter, men også fra jorden ved, at kuldioxid opfanges af organisk kul/ biokul (Corg). Endvidere kan anvendelse af brunkul på et tidspunkt, hvor sunde, organiske afgrøder er af stadig stigende betydning, vise sig at være afgørende.

Flere oplysninger

III.

Kampen mod klimaændringer

Klimaændringer er et globalt problem, med alvorlige økologiske, sociale, økonomiske, politiske og indkomstfordelingsrelaterede følger. Dermed udgør de en af de største udfordringer, som menneskeheden står over for i det indeværende århundrede. De mest alvorlige konsekvenser vil sandsynligvis ramme udviklingslandene. Størstedelen af verdensbefolkningen, der lever i fattigdom, er bosat i områder, som er særdeles udsat for følgerne af den globale opvarmning, og disse menneskers fornødne subsistensmidler afhænger i stor grad af naturressourcerne, såsom landbrug, fiskeri og skovressourcer. Indtil videre har de ingen forsørgelsesmuligheder, ej heller ressourcer, som ville lade dem tilpasse sig til følgerne af klimaændringerne el. klare sig i katastrofesituationer. Derfor bliver det – af hensyn til et stigende migrationspres og opstående sociale konflikter – så vigtigt at gøre det muligt for de indfødte indbyggere at forblive på deres hidtidige bopælssteder, blandt andet ved remediering af områder, som hidtil ikke anvendtes til dyrkningsformål, inkl. ørkenområder.

Flere oplysninger

IV.

Miljøbeskyttelse takket være anvendelse af miljøneutrale midler

På nuværende tidspunkt sker der mange ting, som har en meget ufordelagtig indvirkning på det omgivende miljø, herunder især på jordbunden. Hér kan man som minimum nævne en ukontrolleret og omfattende urbanisering, udvidelse af kulstofintensive transportformer el. jordbundsforringelse som følge af den meget intensive menneskelige aktivitet. Alt det gør, at verdens landbrugsareal bliver mindre med ca. 1% om året. Det skal imidlertid bemærkes, at 1 cm jordbund dannes under naturlige betingelser i løbet af 100-150 år. Derfor er det så vigtigt at:
• sørge for en hensigtsmæssig landbrugsarealforvaltning ved primært at anvende naturlig gødning, og subsidiært kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler,
• forebygge erosion og genoprette jordbundens brugsværdi ved at berige den med humus, skovplantning på uopdyrket land, tiltag på kunstvandingsområdet,
• modvirke jordforurening fra husholdningerne – ved begrænsning af affaldsmængden, hensigtsmæssig forvaltning (affaldssortering, kompostering, indsamling af farligt affald) og opførelse af rensningsanlæg,
• begrænse jordforurening fra industrielle kilder – ved anvendelse af moderne miljøvenlige teknologier og en hensigtsmæssig håndtering af spildprodukter,
• rense jorden for giftige stoffer og afsyring af syreholdig jord,
• begrænse anvendelse af jordarealer til bebyggelsesformål.

Flere oplysninger

V.

Ændring af vanerne for så vidt angår drivhusafgrøder og landbrugsafgrøder

Vi synes, at der er ingen genveje i fødevareproduktionen. I et kapløb efter gevinster, omkostningsreduktion el. afgrødernes æstetiske værdier, har vi gjort en hel del indrømmelser, som på længere sigt vil påvirke vores sundhed og det omgivende miljø negativt. Vi vil derfor gerne motivere det størst mulige antal fødevareproducenter til at tage ansvaret for andre menneskers sundhed og omgivelserne, de lever i. Vi vil også gerne opfordre borgerne til primært at beslutte sig for at optere for lokale produkter, ved dermed at undgå fjerntrafik og massefrugt- og grøntsagsfabrikker.

Flere oplysninger

Vi ejer ikke vores planet. Vi låner den bare af vores børn.

Lad os ændre fremtiden sammen!

Carbohort teamet

Indkøbskurv
Scroll to Top