CARBOHUMIC
Spørgsmål og svar

CARBOHUMIC

Hvad er CARBOHUMIC?

Det korte svar er, at CARBOHUMIC er brunkul i flydende form.

Hvorfor kan jeg altså ikke anvende brunkul i fast form i stedet for kul i flydende form?

Gødskning af en mark med brunkul i fast form giver resultater først efter et par år. I tilfælde af CARBOHUMIC (dvs. brunkul i flydende form) er de i kullet indeholdte ingredienser tilgængelige for planter næsten umiddelbart. I løbet af de første par år kan anvendelse af brunkul i fast form på marker selv give den modsatte virkning af det, der var hensigten, da kullet optager alt, der bliver tilført jorden. Det er først på et senere tidspunkt – i takt med nedbrydning af kullet – at alle ingredienserne heri gradvist bliver afgivet.

Hvordan fremstilles produktet og hvad det består af?

Produktet fremstilles ved alkalisk ekstraktion og indeholder alt det, som findes i brunkullet, altså humusforbindelser (humussyrer, huminsyrer, huminer), organisk kul, aktivt kul, leonardit, mineraler, mv. For nærmere oplysninger se fanebladet CARBOHUMIC.

Hvilken pH-værdi har præparatet?

Præparatet har en pH-værdi på 8-10, men hvis man tager hensyn til blandingsforholdene ved blanding med vand, kan det antages, at præparatet ”overtager” pH-værdien for det brugte vand.

Hvilke fordele kan jeg få ved anvendelse af præparatet?

Anvendelse af præparatet påvirker samtidig en lang række havebrugsrelaterede, økonomiske el. miljømæssige aspekter. For nærmere oplysninger se fanebladet CARBOHUMIC.

Hvem er produktet særlig dedikeret til?

Vi har ingen begrænsninger. Vi anbefaler vores CARBOHUMIC til alle dem, som lægger stor vægt på at holde jorden i god tilstand, uanset om der er tale om en landmand med flere hektarer jord el. en kolonihaveejer. Endvidere har produktet ingen begrænsninger for så vidt angår bestemte planter, hvorfor det med gode resultater kan anvendes til alle plantearter.

Hvorfor omfatter tilbuddet fire forskellige versioner af CARBOHUMIC og hvilke forskelle er der mellem de enkelte versioner?

Forskellen ligger i frafiltreringsgraden og dermed indholdet af organiske stoffer (tørstof) i produktet. Vi er af den opfattelse, at en kolonihaveejer – som ønsker at forbedre tilstanden af sin jord og kvaliteten af sine afgrøder – har ikke nøjagtigt samme behov som en professionel producent – f.eks. af blåbær –, der anvender gødningsvanding, el. en landmand, som bruger en sprøjte – dvs. systemer, som er udstyret med præcise filtre. Derfor har vi valgt at tilbyde vores præparat i fire varianter, hvoraf alle har stort set samme egenskaber, men er forskellige fra hinanden med hensyn til påføringsmåden. Alle intervallerne, inkl. den anbefalede anvendelse, er beskrevet i produktfanebladet.

Hvorfor bør jeg anvende CARBOHUMIC i stedet for gødning, gylle el. kompost?

For det første er vores tid præget af en mærkbar kontrast mellem landbrugsproduktion og opdrætsproduktion. En meget stor gruppe landmænd er holdt op med at tilføre jorden organiske stoffer i nogen som helst form (bl.a. i form af gødning), hvilket har resulteret i en markant reduktion af humusindholdet i polsk jordbund. Vi vil gerne foreslå et let tilgængeligt alternativ. Brunkul er op til et par gange rigere på organisk kul og organisk materiale, som udgør en værdifuld føde for mikroorganismer, som deltager i dannelsen af humus, end den førnævnte gødning og kan være et udmærket alternativ hertil, som bidrager til genopbygning af den forringede jordbund i Polen. Endvidere foreslår vi også – i forbindelse med, at gødning el. gylle indeholder store mængder kvælstof –, at vores præparat anvendes sammen med netop disse bæremidler, således deres generelle kulstof-kvælstofforhold udlignes, samt for at modvirke udvaskning af kvælstof, som dernæst trænger ind i jorden, el. udslip heraf til luften (og dermed begrænse dårlig lugt). Det i præparatet indeholdte organiske kul er højt reaktivt og dermed har chelaterende egenskaber, hvilket gør at andre grundstoffer immobiliseres og indgår i kemiske forbindelser.

Hvad består forskellen mellem jeres præparat og andre produkter af samme type i?

Frem for alt er det vanskeligt at tale om sammenligning med andre præparater, hvis man ikke rigtig ved, hvad disse andre præparater er. En ting, vi kan sige, er, at præparatet CARBOHUMIC – i modsætning til størstedelen af produkter, som er tilgængelige på markedet – er en ekstrakt af rent blødt brunkul (og ikke af kompost, fra regnormeavl el. affald fra rensningsanlæg). Endvidere, indeholder det ingen syntetiske stoffer. Det fremstilles af en ren råvare (uden støv el. sand), hvilket garanterer en høj kvalitet. Ydermere har det en tyk konsistens – opnået på en helt naturlig måde, hvilket har direkte indvirkning på effektiviteten heraf (Knap 1 gr. Corg indeholdt i præparatet er nok for at dække et areal på om til 4000 m2). Man kan også sige, at produktet er lige så godt som råvaren, hvoraf det fremstilles. CARBOHUMIC fremstilles af brunkul i bedste klasse med hensyn til egnethed til dyrkning af planter i Polen, og en af de bedste i Europa.

Hvordan påvirker præparatet humusdannelsen?

Ganske kort, antages det, at der er fire aspekter, som har nøglebetydning for dannelse af humus, dvs. et højt indhold af metaller/organiske stoffer /humusstoffer, kulstof-kvælstofforholdet (C/N) på mindst 10:1, levende organismer og tid. Vores præparat indeholder ingredienser i top kvalitet, resten vil følge efter. Brunkul er det bedste bærestof for organisk materiale og organisk kul (Corg) – et grundstof, som er nødvendigt til humusdannelse –, der findes i naturen, selv adskillige gange bedre end den almindeligt brugte gødning. Tilnærmelsesvis er den kemiske sammensætning af humus som følger: 60% C, 30% O2, 6% N, 1,2% P, 0,9% S og mange mikroelementer. Forholdet mellem de vigtigste makroelementer, som er indeholdt i humus C:N:P:S er altså hhv. 10:1:0,2:0,15. Spørgsmålet lyder: hvem der tilfører jorden kulstof i dag og i hvilken form …? Og hvis nogen gør dette, så i hvilke mængder …?

Vil præparatet ikke tilstoppe mit system til gødningsvanding el. mine sprøjter?

Vi foreslå forskellige former for rensning af vores præparat til vores individuelle kunder. Hvis brugeren ønsker at anvende CARBOHUMIC via kapillarrør, herbicydbom el. sprøjter, er vi i stand til at rense produktet til op til 180 mesh. Opmærksomheden henledes dog på, at jo mere organisk materiale der forbliver i præparatet, jo mere organisk materiale bliver tilført jorden.

I har nævnt, at jeres præparat hjælper med at kæmpe mod tørken. På hvilken måde?

For at illustrere situationen bliver vi nødt til at henvise til de fysiske egenskaber for kulpartikler – kullets porøsitet og de hermed relaterede sorptionsmuligheder. Præparatet medvirker til dannelse af humuskolloider, som gør, at de enorme indvendige overflader af humuspartikler har evnen til at holde på vandet i en mængde, som er adskillige gange større end deres vægt.

Kan præparatet anvendes til økologiske afgrøder?

Selvfølgelig. Præparatet blev godkendt af IUNG [Instituttet for Afgrøder, Jordforbedring og Jordvidenskab] i Puławy til anvendelse inden for økologisk landbrug med nummeret NE/495/2019.

Hvordan skal præparatet påføres?

Anvendelsesområdet er meget bredt. Præparatet kan anvendes vha. tilsyneladende alle tilgængelige vandingsværktøjer og -anlæg; fra vandkande og haveslange til drypvandingslinjer, herbicidbom, sprøjter, mv. Produktet er renset i en sådan grad, at det ikke giver anledning til nogen problemer med tilstopning af systemer til gødningsvanding.

Hvordan påvirker præparatet miljøet?

De miljørelaterede spørgsmål er omhandlet i fanebladet med produktet CARBOHUMIC.

Hvilke blandingsforhold skal jeg bruge?

Som regel tilråder vi, at præparatet blandes med vand el. en arbejdsopløsning i blandingsforholdene, som afhænger af tilstanden af jorden el. de specifikke behov for humusindhold el. næringsstoffer hos den dyrkede plante. I betragtning af konsekvent genoprettelse af ligevægten i humustabalancen i jorden efter endt dyrkning, bør man anvende præparatet mindst én gang om året i blandingsforholdet 1:100. Hvis man dog ønsker at afhjælpe betydelige humusmangler som følge af dyrkning af marken i lange årrækker, anbefales det at anvende større doser. Vær venlig at kontakt os, hvis du ønsker at drøfte de enkelte anbefalinger.

Er det bedre at anvende én mere koncentreret engangsdosis el. flere mindre koncentrerede doser?

Undersøgelserne har vist, at hyppigere og mindre koncentrerede doser er langt mere effektive for så vidt angår humificering – hummusdannelse, primært af hensyn til to faktorer, dvs. fulvosyrer absorberes langt bedre i lavere koncentrationer. Huminsyrer, der absorberes opløsninger med højere koncentrationer, der mindre modstandsdygtige over for udvaskning end huminsyrer, der absorberes fra opløsninger med en lav koncentration. Derfor er den anbefalede standard-/universaldosis: 1L CARBOHUMIC pr. 100L vand til anvendelse mindst én gang om året.

Hvor ofte skal præparatet anvendes?

Vi opfordrer dig til at rådføre dig med os for så vidt angår alle detaljerede anbefalinger, da anvendelseshyppigheden afhænger af et par væsentlige faktorer.

Er der risiko for, at jeg overgødsker mine afgrøder?

Dette kan ikke lade sig gøre. Præparatet indeholder udelukkende ingredienser af organisk oprindelse, hvorfor man ikke kan overgødske afgrøderne. Det eneste, der kan ske, er, at du tilfører jorden større mængder af organiske stoffer.

Hvornår bør præparatet ikke anvendes?

Præparatet bør ikke anvendes på frossen jord eller ved kraftig regn.

Gælder der en overgangsperiode for produktet?

Da vores produkt er fuldstændigt naturligt, gælder der ingen overgangsperioder efter anvendelsen heraf. Produktet er 100% sikkert – vi selv plejer at spise det under vores præsentationer.

Kan præparatet kombineres med plantebeskyttelsesmidler, gødninger, mv.?

Vi tilråder, at præparatet udelukkende blandes med rent vand, el. subsidiært med en arbejdsopløsning. Vi ved ikke, hvordan CARBOHUMIC vil opføre sig efter blanding med visse kemikalier, hvorfor stor forsigtighed tilrådes.

I hvilke størrelser (kapaciteter) sælges produktet?

Præparatet sælges i 1, 5, 20 og 1000 liter spande.

Indeholder produktet ikke tungmetaller?

Vi hører ofte fra vores kunder, at de er i tvivl om, hvorvidt brunkul og præparater baseret på brunkul ikke indeholder store mængder af tungmetaller. Det er sandt og ikke sandt på samme tid. Her er spørgsmålet om, hvilken slags brunkul der er tale om, af nøglebetydning. Det er korrekt, at jo dybere nede i jorden (der findes følgende dannelseslag/-faser: tørv => lignit => brunkul => stenkul => antracitkul), jo hårdere råvare og jo højere koncentration af tungmetaller. Derfor anskaffer vi vores råvare fra forekomster af et såkaldt blødt brunkul (lignit), som opfylder alle restriktioner i forbindelse med dyrkning af planter.

Er det et bakteriepræparat?

På trods af, at selve koncentratet ikke indeholder levende organismer, er det ikke et bakteriepræparat, men et præparat, som helt afgjort medvirker til udvikling heraf. Det gør, at jordøkosystemet regenereres i løbet af kort tid som led i en helt naturlig proces – uden tilsætning af kemikalier og på en måde, som er fuldstændigt ufarligt for levende organismer. Produktet kan anvendes sammen med bakteriestammer til nedbrydning af restprodukter fra landbruget el. RSM

Indkøbskurv
Scroll to Top